Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Zorg in ecologisch perspectief: procesontwikkeling rond vraag en aanbod van bouwen

De sector zorg bemoeit zich met de kwaliteit van leven. Ze voegt waarde toe in onze fysieke en sociale behoefte en doet dat door middel van materiële en immateriële aandacht. Een voortdurende manifestatie van alles wat wij uiteindelijk echt belangrijk vinden. Net als in andere maatschappelijke domeinen houden vele professionals zich dagelijks bezig met het scheppen van de juiste voorwaarden. Daaronder valt bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de woon- en werkomgeving van invloed is op onze gezondheid en ons welbevinden. En in hoeverre huisvesting wezenlijk bijdraagt aan efficiëntie en effectiviteit in de zorg.

 

Experimenteren en innoveren

Relevante vragen die voor bestuurders, beheerders, bewoners en bouwers de dagelijkse realiteit verbinden met toekomst bestendige scenario's. Vragen die alle betrokkenen uitdagen om wegen te zoeken die deze verbinding omzetten in steeds betere oplossingen. Oplossingen die echte verbetering koppelen met echte vernieuwing in het ontwerpproces, het maakproces en het gebruik. Het analyseren van de huidige werkwijze rond nieuwbouw en renovatie en het experimenteren met nieuwe marktmechanismen en biedingsprocessen, ook in enkele projecten in de zorg, leidde tot nieuwe procesmatige benaderingen en nieuwe creatieve allianties. Allianties die samen verrassende inzichten en baanbrekende oplossingen ontwikkelden en aanboden. Niet op basis van een door de opdrachtgever uitgewerkt plan, maar door een open verkenning en een globale opgave te combineren met brede betrokkenheid en brede samenwerking vanaf het begin.

 

Duurzaam leren vernieuwen

Het spel van vragen en bieden is en wordt daarmee drastisch veranderd. ‘Gamechangers’ dienen zich aan in de nieuwe opzet van de markt en gaan vanuit een nieuw paradigma, een nieuw principe en een nieuw proces met elkaar op weg met een andere context en een ander perspectief. De opdrachtgever laat beheersreflexen los en de opdrachtnemer ontwikkelt inlevingsvermogen. Zo ontstaat ruimte voor een vraag- en aanbodproces op basis van wederzijds respect, vertrouwen en gedeeld voortschrijdend inzicht. De markt voor duurzame omgangsvormen en uitkomsten in nieuw ecologisch perspectief. Met innovatieve oplossingen voor bouwen en wonen als collectieve en gedeelde maatschappelijke opgave.

 

Soft Selection Methodology (SSM)

De keuze van de juiste partijen om samen mooie dingen tot stand te brengen en de keuzes voor de juiste proposities is maar ten dele rationeel. Transparantie, integraliteit, verrassende oplossingen en intensieve samenwerking berusten op intuïtie en tegenstrijdigheid. Complexe vraagstukken laten zich niet lineair en rationeel oplossen. Met de juiste opzet en de goede uitvoering ontstaan flinke besparingen, inspirerende en effectieve innovaties en duurzame oplossingen als vanzelf. Uitputtende voorbereidingen, gestapelde oplossingen en ingewikkelde dossiervorming verdwijnen. De praktijkvoorbeelden en de experimenten zijn uiterst bemoedigend. Een goed doordacht voortraject is een belangrijke voorwaarde nodig om de betrokkenheid, de bewustwording en de kwaliteit van het nieuwe proces te verzekeren. Met de juiste benadering doet de inspiratie de rest.

 

 

Succesfactoren voor toepassen van SSM

- transparant en organisch procesontwerp

- open concurrentie en samenwerking

- waardegerichte intenties bezien vanuit de klant/eindgebruiker

- respectvolle selectie en aandachtige besluitvorming

- integrale concepten en proposities

- gedeelde en heldere aspiraties

- focus op synthese en synergie

- nadruk op diversiteit en gelijkwaardigheid

- goede regie en gedeeld proces eigendom

- professionele procescoaching

 


Teun Leuftink, ontwikkeling en supervisie experimenten Slim&Snel

Samen met Daan Kerssemakers van Atrium MC in Heerlen en Jeroen van Rijt van Scenter is hij spreker tijdens de KMVG Praktijksessie Innovatief aanbesteden op 17 januari.

 

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl