Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk vastgoed algemeen

Een op zeven verzorgingshuizen, sportaccommodaties en schoolgebouwen staat leeg

Ongeveer een op de zeven verzorgingstehuizen, sporthallen en scholen staat leeg. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het is voor zover bekend de eerste keer dat de leegstand van zogeheten maatschappelijk vastgoed in kaart is gebracht.

Op 1 januari 2014 stonden veertien op de honderd maatschappelijke vastgoedobjecten leeg. Het gaat hier bijvoorbeeld om scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen. 

Lees verder

 


Weinig risicomanagement bij gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

(6 oktober 2015)

Steeds meer gemeenten voeren beleid op maatschappelijk vastgoed, maar voor risicomanagement is bij dit onderwerp nog weinig aandacht. Bijna de helft van de gemeenten heeft nog geen maatregelen getrokken om zich te beschermen tegen financiële risico’s op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Dat blijkt uit de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 van de Hanzehogeschool Groningen, die gisteren werd gepresenteerd.

Lees Verder


 

Juridische aspecten bij transformatie religieus vastgoed

(17 maart 2015)

Religieus vastgoed is bijzonder vanwege de religieuze, maatschappelijke en vaak ook cultuurhistorische betekenis. Toch wachten veel leegstaande of vrijkomende kerkelijke gebouwen op een nieuwe zinvolle en waardige bestemming als alternatief voor sloop. Niet alleen financieel, organisatorisch en vaak emotioneel, maar ook juridisch is het een ingewikkeld vraagstuk waar veel kerkbesturen, (kerk)gemeenten en bisdommen mee te maken hebben.

Juristen Maaike Bomers  Maarten Eurlings van 2BW Advocaten gaan in  op enkele publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten bij deze transformatieopgave.

Lees verder                                                                                                                                                 '"Structureel behoefte aan collectieve woonvormen met zelfbeheer"

(25 februari 2015)

‘Er is structureel behoefte aan collectieve woonvormen met zelfbeheer’, zegt Bernard Smits, bestuurder van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) op de website van het KCWZ.. Smits speelt al 20 jaar een cruciale rol in de totstandkoming van dit soort woonprojecten en er kloppen steeds meer initiatieven aan bij de WBVG - een kleine corporatie gespecialiseerd in collectief wonen. 

Lees verder

                                                                                                                                                      

"Regionale woningbouwopgave verschuift van kwantitatief naar kwalitatief"

(24 februari 2014)

In de meeste Nederlandse regio’s worden afspraken gemaakt op het terrein van wonen. Platform31 deed een kwalitatief onderzoek naar regionale samenwerking op de woningmarkt. 

Vooral in de voorbije decennia, waarin nieuwbouw en structurele schaarste van woningen de opgaven bepaalden, werd op regionaal niveau ingezet op afstemming over aantallen te realiseren woningen. De crisis heeft gezorgd voor een fikse afname van de nieuwbouw, waardoor veel gemeenten kampen met grote overcapaciteit aan plannen. Afboeken en afspraken maken over minder plancapaciteit werden daarmee in de afgelopen jaren prioriteit.

Nu we weer langzaam uit de crisis komen, maar wel met het besef dat we een structurele verandering doormaken, verschuift de regionale aandacht steeds meer naar kwalitatieve opgaven (voornamelijk in de bestaande voorraad) en het integraal en getemporiseerd inzetten van de plancapaciteit. 

Lees verder


Afscheid Jo Coenen: ‘Er zijn tekenen van herstel’

(27 januari 2015)

Aandacht voor het oude vereist van architecten een zekere fijngevoeligheid. En dat kunnen ze – althans deels – leren. Vanuit die overtuiging reorganiseerde hoogleraar Restauratie Jo Coenen zijn vakgroep. Vrijdag 23 januari nam hij afscheid van de faculteit Bouwkunde.

Binnen de Nederlandse architectuur geldt Coenen (1949) als pleitbezorger van meer historisch besef, diepgang en gevoel voor continuïteit. Bij zijn aantreden in Delft in 2004 stelde de voormalig Rijksbouwmeester – die ook een internationaal opererend architectenbureau leidt - dat versmelting van oud en nieuw de architectuuropgave van de toekomst is. Studenten daarop voorbereiden was een van zijn hoofdtaken als hoogleraar.

Lees verder

 


"Geef woningcorporaties geen al te beperkte rol"

(2 december 2014)

Laat de huurder niet de dupe worden van een wedstrijdje 'streng zijn voor de woningcorporaties', bepleit Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, vandaag in Trouw.

In dit artikel waarschuwt Beekers voor de gevolgen  van een politiek wedstrijdje 'streng zijn voor de woningcorporaties'.   De door minister Blok voorgestelde strenge regelgeving maatregelen zal  het voor corporaties vrijwel onmogelijk maken te blijven investeren in de leefbaarheid van buurten. Daarnaast zal het een geldverslindende bureaucratie opleveren . Uiteindelijk s de huurder hiervan de dupe.

                                                                                                                                                 

Crowdfunding als graadmeter maatschappelijk draagvlak voor (investeren in)  maatschappelijk vastgoed

(21 november 2014)

In een artikel op de website van Binnenlands Bestuur oppert Jan Temmink van SJO een nieuwe, ‘slimmere’ manier van inzetten van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Volgens hem laten gemeenten niet alleen kansen liggen wanneer ze blijven sturen op kostendekkende huren in plaats van zich richten op het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen.                                                                                                                               

Hij pleit er feitelijk voor om als gemeente alleen dan in maatschappelijk vastgoed te investeren als de eindgebruiker(s) verantwoordelijk zijn voor beheer en/of exploitatie. Dit levert op de langere termijn een combinatie van financieel en maatschappelijk rendement en betrokken burgers op.  Maar waarom niet een stap verder gegaan?    

                                                                                                                                                      

Prijsvraag moet leegstand Overijssel oplossen

(28 oktober 204)

Braakliggende terreinen, leegstaande kantoren, fabrieken, agrarische gebouwen, zelfs complete bedrijventerreinen wachten -ook in Overijssel- op een nieuwe, onalledaagse invulling. Onder het motto “De problemen van morgen kunnen we niet aanpakken met de oplossingen van gisteren.”, lanceert gedeputeerde Bert Boerman vanaf vandaag de actie Ruimte voor Ruimdenkers. “Hier zijn vooral jonge mensen nodig die out-of-the-box kunnen denken om het leegstandsprobleem voor de toekomst aan te pakken.” Het gaat Overijssel dan niet alleen om jongeren met de traditionele bouwkundige opleidingen, maar vooral ook om kunstenaars, visionairs en communicatiemensen en nieuwe“ruimdenkers”

                                                                                                                                                     

Wonen 6.0: de nieuwe positie van woningcorporaties

(21 oktober 2014)

Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.                                         

 

EPC onderwijs-en zorgnieuwbouw  per 1 januari fors naar beneden

(19 september 2014)

Op het gebied van de wetgeving ten aanzien van energieprestatie van gebouwen staan ingrijpende wijzigingen op stapel. Minister Blok heeft aangegeven dat de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw per 1 januari 2015 tot 50% strenger worden. Zo zal de daling toelaatbaar energiegebruik voor gezondheidszorg ten opzichte van de huidige situatie tussen de 20 en 31% lager uitkomen, voor onderwijsgebouwen zelfs 46% lager. Ook worden de minimale eisen voor de isolatie van de gebouwschil strenger . Volgens DPA Cauberg-Huygen kan het daarom voor veel projecten financieel aantrekkelijk zijn om de aanvraag omgevingsvergunning nog voor 1 januari 2015 in te dienen.

                                                                                                                                                    "Administratieve scheiding corporatiebezit enorme operatie"

(1 juli 2014)

“De impact van de operatie om niet-commercieel en commercieel vastgoed administratief  te scheiden is voor de corporaties te vergelijken met de brutering midden jaren negentig”, aldus één van de conclusies van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in een recent verschenen verkenning van de effecten en gevoeligheden van de toekomstige administratieve scheiding van het sociale- en commerciële bezit van de woningcorporatiesector, zoals het kabinet die voorstaat

                                                                                                                                                     

“Overheid drijft bedrijfslasten corporaties op”

(26 mei 2014)

De buitenwereld oordeelt over de alsmaar stijgende bedrijfslasten bij corporaties, de politiek voorop. Maar het is juist de overheid die de bedrijfslasten van corporaties flink laat oplopen. Aldus Rob van den Broeke, Directeur-bestuurder van corporatie QuaWonen in Bergambacht.

Van den Broeke rekende uit hoeveel euro QuaWonen per woning afdroeg aan belastingen in 2011 en vergeleek dit bedrag met de te betalen afdrachten in 2015. En dat liegt er niet om: per woning stijgt het bedrag dat QuaWonen per jaar afdraagt aan de overheid van € 478 tot € 1.199!

Ofwel van 15% van de totale bedrijfslasten naar  ruim 37%

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Veranderingen energieprestatie gebouwen per 1 juni 2014

(7 april 2014)

 

Het energielabel voor gebouwen is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (al veel maatregelen genomen) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en een gecertificeerd adviseur geeft het af.

De verplichtingen voor het energielabel veranderen naar verwachting vanaf juli 2014, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen.

                                                                                                                                                          

Vier inkoopmodellen voor gemeenten

(6 januari 2013)

Vanaf 2015 gaan gemeenten zorg en welzijn anders organiseren. Ook de inkoop zal dan wellicht anders moeten. MOVISIE zet 4 inkoopmodellen voor gemeenten op een rij, elk met voor en nadelen. Welk model past het best bij uw gemeente? En biedt tegelijkertijd voldoende ruimte voor vernieuwing?

  • Model 1: Prestatie-inkoop
  • Model 2: Subsidietender met prestatiecontracten
  • Model 3: Bestuurlijk aanbesteden
  • Model 4: Populatiegebonden financiering

Grote leegstand maatschappelijk vastgoed in verschiet

(6 december 2013)

Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet. Naar verwachting komt er de komende jaren zo’n 20 miljoen m2vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft.

Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die onlangs is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling (Ministerie BZK). De cijfers zijn gebaseerd op bestaande kennis en gesprekken met een groot aantal professionals.  

 

Nieuwe coalities voor duurzaam platteland stuiten op oude werkelijkheid

(24 september 2013)

Steeds vaker ontstaan er op het platteland nieuwe initiatieven om de leefomgeving economisch, maatschappelijk en ecologisch duurzaam te houden of maken. Deze initiatieven, in soms onverwachte coalities, stuiten echter vaak op de werkelijkheid van ‘oude’ belangen, regels en bestuurscultuur. aldus het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuwe rapportage.

 

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl